ΜΙΚΑ DELONGΗΙ 535177
 

ΜΙΚΑ / B310714 x 11,11 x 10
 

ΜΙΚΑ RF523M / 13 x 205mm 12132403